ماشین فراری

1,500 تومان

یه ماشین فراری لوکس و خیلی زیبا سوژه نقاشی امروز ما شده. ما هم میخواهیم از روش نقشی بکشیم. مداد رنگی هاتو آماده کن و بیا تا با هم این ماشین فراری رو نقاشی کنیم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.