سلطان خوک

1,300 تومان

سلطان خوک توی دنیای پرندگان خشمگین از درسهای جدید در هاشور هست. با ما همراه شو تا سلطان خوک نقاشی بکشیم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.