گوریل

تومان

گوریل دوست داشتنه این درس رو دیدی؟ واقعا که زیبا و بامزست. کشیدنش هم کاری نداره. مطمئنم که تو از عهدش بر میای. شروع کن.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.