ماهی آبی

1,950 تومان

یه ماهی آبی سوژه نقاشی امروز ما شده. ما هم میخواهیم از روش نقشی بکشیم. مداد رنگی هاتو آماده کن و بیا تا با هم این ماهی شیطون رو نقاشی کنیم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.